top of page

Rachitismo (osteomalacia)

La condizione attuale di rachitismo da carenza di vitamina D diagnosticata dalla deformazione degli arti inferiori

Erika Ogawa, Tatsuhiko Urakami, Masako Hanyu, Yayumi Kamiyama, Ayako Yoshida, Junichi Suzuki, Hiroshi Saito, Minatsu Ishige, Masari Takahashi, Hideo Mugishima, Kazuo Kaga:

Clinica pediatrica 64 (6) giugno 2011

bottom of page